DOHODA
o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

SMLUVNÍ STRANY,
ODVOLÁVAJÍCE SE na skutečnost, že Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (1979) vybízí k mezinárodní
spolupráci na ochranu stěhovavých druhů;

ODVOLÁVAJÍCE SE dále na to, že první zasedání konference stran této úmluvy, které se konalo v říjnu 1985 v Bonnu,
dalo sekretariátu této úmluvy pokyn přijmout vhodná opatření k vypracování dohody o západopalearktických druzích
čeledi Anatidae;

BEROUCE V ÚVAHU, že stěhovaví vodní ptáci představují důležitou součást globální biologické rozmanitosti, která by
v souladu s duchem Úmluvy o biologické rozmanitosti (1992) a Agendy 21 měla být chráněna ku prospěchu současných
i budoucích generací;

JSOUCE SI VĚDOMY ekonomických, sociálních, kulturních a rekreačních přínosů plynoucích z lovu některých druhů stěhovavých
vodních ptáků a environmentálních, ekologických, genetických, vědeckých, estetických, rekreačních, kulturních,
vzdělávacích, sociálních a ekonomických hodnot vodních ptáků obecně;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že jakýkoli lov stěhovavých vodních ptáků musí být prováděn na trvale udržitelném základě,
s ohledem na ochranný status dotyčného druhu v celém areálu jeho rozšíření a také k jeho biologickým vlastnostem;

JSOUCE SI VĚDOMY, že stěhovaví vodní ptáci jsou obzvláště zranitelní, protože migrují na dlouhé vzdálenosti a jsou
závislí na soustavách mokřadů, jejichž rozloha se zmenšuje a které jsou ničeny v důsledku neudržitelné činnosti člověka,
jak je vyjádřeno v Úmluvě o mokřadech majících mezinárodní význam, zejména jako přírodní stanoviště vodního ptactva
(1971);

UZNÁVAJÍCE potřebu podniknout okamžité kroky k zastavení úbytku stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť
v zeměpisné oblasti migračních systémů africko-euroasijských vodních ptáků;

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že uzavření vícestranné dohody a její provádění prostřednictvím koordinovaných nebo společných
činností nejúčinnějším a nejvýraznějším způsobem přispěje k ochraně stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť
a bude mít doplňkový přínos pro mnoho dalších druhů živočichů a rostlin, a

UZNÁVAJÍCE, že účinné provádění této dohody si vyžádá, aby některým státům, na jejichž území se tyto druhy vyskytují,
byla poskytnuta podpora na výzkum, vzdělávání a monitorování stěhovavých druhů vodních ptáků a jejich stanovišť, na
správu těchto stanovišť a také na zřízení nebo zlepšení vědeckých a správních institucí pro provádění této dohody,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek I
Oblast působnosti, definice a výklad *

1. Zeměpisnou oblastí působnosti této dohody je oblast migračních systémů africko-euroasijských vodních ptáků definovaná v příloze 1 této dohody, dále jen „oblast dohody“.
2. Pro účely této dohody se:

a) „úmluvou“ rozumí Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (1979);
b) „sekretariátem úmluvy“ rozumí orgán zřízený podle článku IX úmluvy;
c) „vodními ptáky“ rozumějí ty druhy ptáků, které jsou alespoň část svého ročního cyklu ekologicky závislé na mokřadech, oblast jejich výskytu se nachází zcela nebo částečně v oblasti dohody a jsou uvedeny v příloze 2 této dohody;
d) „sekretariátem dohody“ rozumí orgán zřízený podle čl. VI odst. 7 písm. b) této dohody;
e) „stranami“ rozumějí strany této dohody, pokud z kontextu nevyplývá jinak, a
f) „stranami přítomnými a hlasujícími“ rozumějí strany přítomné, které odevzdaly souhlasný nebo nesouhlasný hlas; strany, které se zdržely hlasování, se mezi strany přítomné a hlasující nepočítají.

Pojmy vymezené v čl. I odst. 1 písm. a) až k) úmluvy mají navíc v této dohodě obdobný význam.
3. Tato dohoda je dohodou ve smyslu čl. IV odst. 3 úmluvy.
4. Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást. Jakýkoli odkaz na tuto dohodu zahrnuje odkaz na její přílohy.

Článek II
Základní zásady *

1. Strany přijmou koordinovaná opatření k udržení příznivého ochranného statusu stěhovavých druhů vodních ptáků nebo k jejich navrácení do takového statusu. Za tímto účelem uplatní v mezích své vnitrostátní působnosti opatření stanovená v článku III a provedou též konkrétní kroky určené v akčním plánu stanoveném v článku IV této dohody.
2. Při provádění opatření stanovených v odstavci 1 výše by strany měly brát v úvahu zásadu předběžné opatrnosti.

Článek III
Všeobecná ochranná opatření *

1. Strany podniknou opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků, přičemž budou věnovat zvláštní pozornost ohroženým druhům a druhům, jejichž ochranný status je nepříznivý.
2. Za tímto účelem strany:

a) poskytnou ohroženým druhům stěhovavých vodních ptáků v oblasti dohody stejně přísnou ochranu, jaká je stanovena v čl. III odst. 4 a 5 úmluvy;
b) zajistí, aby jakékoli využívání stěhovavých vodních ptáků vycházelo z posouzení nejlepších dostupných poznatků o jejich ekologii a bylo udržitelné pro dané druhy i pro ekologické systémy, na které jsou tyto druhy vázány;
c) určí lokality a přírodní stanoviště stěhovavých vodních ptáků nacházející se na jejich území a podpoří ochranu, správu, údržbu a obnovu těchto stanovišť ve spolupráci s orgány zabývajícími se ochranou stanovišť uvedenými v čl. IX písm. a) a b) této dohody;
d) budou koordinovat své snahy o to, aby byla v celé oblasti výskytu každého dotyčného druhu stěhovavých vodních ptáků udržována nebo v příslušných případech obnovena síť vhodných stanovišť, zejména tehdy, rozprostírají-li se mokřady na území více než jedné strany této dohody;
e) budou zkoumat problémy, které představují nebo by mohly představovat lidské činnosti, a usilovat o provedení nápravných opatření, včetně obnovy stanovišť a kompenzačních opatření při ztrátě stanovišť;
f) budou spolupracovat při mimořádných situacích vyžadujících spojené mezinárodní úsilí a při identifikaci druhů stěhovavých vodních ptáků, které jsou za takovýchto situací nejvíce zranitelné, a též při stanovování vhodných postupů při mimořádných událostech, které těmto druhům v takových situacích zajistí zvýšenou ochranu, a při přípravě pokynů, jež pomohou jednotlivým stranám pomoci při řešení těchto situací;
g) zabrání záměrnému vysazování nepůvodních druhů vodních ptáků do životního prostředí a podniknou veškerá vhodná opatření zamezující neúmyslnému vypuštění takových druhů, pokud by takové vysazení nebo vypuštění poškodilo ochranný status volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; pokud již došlo k vysazení nepůvodních druhů vodních ptáků, podniknou strany veškerá vhodná opatření, která těmto druhům znemožní, aby ohrozily původní druhy;
h) zahájí nebo podpoří biologický a ekologický výzkum stěhovavých vodních ptáků, včetně harmonizace metod výzkumu a monitorování a v příslušných případech zavedení společných programů výzkumu a monitorování nebo takovýchto programů založených na spolupráci;
i) provedou analýzu požadavků na vzdělávání, mimo jiné v oblasti výzkumu, monitorování a kroužkování stěhovavých vodních ptáků a správy mokřadů s cílem určit prioritní témata a oblasti pro vzdělávání a budou spolupracovat při vytváření a poskytování vhodných vzdělávacích programů;
j) vytvoří a budou udržovat programy ke zvýšení povědomí a pochopení problematiky ochrany stěhovavých vodních ptáků obecně a o konkrétních cílech a ustanoveních této dohody;
k) budou si vyměňovat informace a výsledky výzkumu, monitorování i ochranářských a vzdělávacích programů a
l) budou spolupracovat s cílem pomáhat si navzájem při provádění této dohody, zejména v oblastech výzkumu a monitorování.

Článek IV
Akční plán a pokyny pro ochranu *

1. Akční plán je připojen k této dohodě jako příloha 3. V kapitolách následujících názvů stanoví tento plán opatření, která strany podniknou ve vztahu k prioritním druhům a problémům, v souladu s všeobecnými ochrannými opatřeními stanovenými v článku III této dohody:

a) ochrana druhů;
b) ochrana stanovišť;
c) řízení lidských činností;
d) výzkum a monitorování;
e) vzdělávání a informace a
f) provádění.

2. Akční plán bude s přihlédnutím k pokynům pro ochranu přezkoumán na každém řádném zasedání smluvních stran.
3. Jakoukoli změnu akčního plánu schvaluje zasedání smluvních stran s přihlédnutím k ustanovením článku III této dohody.
4. Pokyny pro ochranu budou předloženy k přijetí na prvním zasedání smluvních stran a budou pravidelně přezkoumávány.

Článek V
Provádění a financování *

1. Každá strana:

a) určí orgán nebo orgány, které budou provádět tuto dohodu a které budou mimo jiné monitorovat všechny činnosti, jež mohou mít vliv na ochranný status těch druhů stěhovavých vodních ptáků, pro něž je daná strana areálovým státem;
b) určí kontaktní místo pro ostatní strany a bezodkladně sdělí jeho název a adresu sekretariátu dohody, aby je neprodleně předal ostatním stranám, a
c) připraví na každé řádné zasedání smluvních stran, počínaje druhým, zprávu o provádění této dohody, v níž se zmíní zejména o ochranných opatřeních, která podnikla. Podoba těchto zpráv bude určena na prvním zasedání smluvních stran a může být dle potřeby upravena na jakémkoli dalším zasedání. Každá zpráva musí být předložena sekretariátu dohody nejméně sto dvacet dnů před řádným zasedáním smluvních stran, pro něž byla vypracována, a sekretariát dohody neprodleně rozešle opisy zprávy ostatním stranám.

2.

a) Každá strana přispívá do rozpočtu dohody podle příspěvkové stupnice OSN. Příspěvek jakékoli strany, která je areálovým státem, nesmí být vyšší než 25 procent celkového rozpočtu. Žádná organizace regionální hospodářské integrace nemusí přispět více než 2,5 % správních nákladů.
b) Rozhodnutí týkající se rozpočtu a jakýchkoli změn příspěvkové stupnice, která mohou být shledána nezbytnými, přijímá zasedání smluvních stran vzájemnou dohodou.

3. Zasedání smluvních stran může z dobrovolných příspěvků stran a z jakýchkoli jiných zdrojů zřídit fond pro účely financování monitorování, výzkumu, vzdělávání a projektů, které se vztahují k zachování vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně.
4. Strany se vybízejí, aby na vícestranném nebo dvoustranném základě poskytovaly jiným stranám vzdělávání a technickou a finanční podporu, a pomohly jim tak při provádění ustanovení této dohody.

Článek VI
Zasedání smluvních stran *

1. Rozhodovacím orgánem této dohody je zasedání smluvních stran.
2. Depozitář po poradě se sekretariátem úmluvy svolá zasedání smluvních stran nejpozději do jednoho roku od vstupu této dohody v platnost. Poté sekretariát svolává řádná zasedání smluvních stran v intervalech ne delších než tři roky, nerozhodne-li zasedání smluvních stran jinak. Je-li to možné, měla by se tato zasedání konat společně s řádnými zasedáními konference smluvních stran úmluvy.
3. Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny stran svolá sekretariát dohody mimořádné zasedání smluvních stran.
4. Organizace spojených národů, její specializované agentury, Mezinárodní agentura pro atomovou energii, jakýkoli stát, který není stranou této dohody, a sekretariáty mezinárodních úmluv, které se týkají mimo jiné zachování stěhovavých vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně, mohou být na zasedání smluvních stran zastoupeny pozorovateli. Jakákoli agentura nebo orgán odborně kvalifikovaný pro tyto záležitosti ochrany nebo pro výzkum stěhovavých vodních ptáků může být na zasedání smluvních stran rovněž zastoupen/a pozorovateli, nemá-li vůči tomu nejméně jedna třetina přítomných stran výhrady.
5. Právo hlasovat mají jenom strany této dohody. Každá strana má jeden hlas, avšak regionální organizace pro hospodářskou integraci, které jsou stranami této dohody, mohou uplatnit v záležitostech spadajících do jejich kompetence právo hlasovat s počtem hlasů rovným počtu jejich členských států, které jsou stranami této dohody. Regionální organizace pro hospodářskou integraci neuplatní své právo hlasovat, využijí-li svého práva její členské státy, a naopak.
6. Nestanoví-li tato dohoda jinak, přijímají se rozhodnutí zasedání smluvních stran vzájemnou dohodou nebo, pokud vzájemné dohody nelze dosáhnout, dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran.
7. První zasedání smluvních stran:

a) přijme vzájemnou dohodou svůj jednací řád;
b) ustanoví v rámci sekretariátu úmluvy sekretariát dohody, který bude vykonávat funkce sekretariátu uvedené v článku VIII této dohody;
c) ustanoví technický výbor stanovený v článku VII této dohody;
d) schválí podobu zpráv, které mají být připravovány podle čl. V odst. 1 písm. c) této dohody, a
e) schválí kritéria vymezující mimořádné situace, které vyžadují naléhavá ochranná opatření, a určí postupy pro stanovení odpovědnosti za opatření, jež mají být podniknuta.

8. Každé řádné zasedání smluvních stran:

a) zváží skutečné a možné změny ochranného statusu stěhovavých vodních ptáků a stanovišť důležitých pro jejich přežití a také faktory, které je mohou ovlivňovat;
b) posoudí dosažený pokrok a případné obtíže, jež se při provádění této dohody projevily;
c) schválí rozpočet a zváží jakékoli záležitosti vztahující se k finančním ujednáním této dohody;
d) projedná jakoukoli záležitost týkající se sekretariátu dohody a členství v technickém výboru;
e) schválí zprávu, která bude předána stranám této dohody a konferenci smluvních stran úmluvy, a
f) stanoví čas a místo příštího zasedání.

9. Jakékoli zasedání smluvních stran může:

a) vydat stranám doporučení, která považuje za nezbytná nebo vhodná;
b) přijmout zvláštní opatření ke zlepšení účinnosti této dohody a dle potřeby mimořádná opatření podle čl. VII odst. 4 této dohody;
c) projednat návrhy na úpravu této dohody a rozhodnout o nich;
d) pozměnit akční plán v souladu s čl. IV odst. 3 této dohody;
e) ustanovit takové pomocné orgány, jejichž pomoc považuje za nezbytnou pro provádění této dohody, zejména pro koordinaci se subjekty zřízenými v rámci jiných mezinárodních smluv, úmluv a dohod s překrývajícím se zeměpisným a taxonomickým pokrytím, a
f) rozhodnout o jakékoli jiné záležitosti, která se týká provádění této dohody.

Článek VII
Technický výbor *

1. Technický výbor tvoří:

a) devět odborníků zastupujících různé regiony oblasti dohody, v souladu s vyrovnaným zeměpisným rozložením;
b) jeden zástupce ze Světového svazu ochrany přírody (IUCN), jeden z Mezinárodního úřadu pro výzkum vodních ptáků a mokřadů (IWRB) a jeden z Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (CIC) a
c) jeden odborník z každé z těchto oblastí: ekonomika zemědělství, myslivost a právo v oblasti životního prostředí.
Postup pro jmenování těchto odborníků, dobu, na niž jsou jmenováni, a postup pro jmenování předsedy technického výboru určí zasedání smluvních stran. Předseda může povolit přístup maximálně čtyřem pozorovatelům ze specializovaných mezinárodních mezivládních a nevládních organizací.

2. Nerozhodne-li zasedání smluvních stran jinak, svolává zasedání technického výboru sekretariát dohody společně s každým řádným zasedáním smluvních stran a alespoň jednou mezi řádnými zasedáními smluvních stran.
3. Technický výbor:

a) bude poskytovat vědecké a technické poradenství a informace zasedání smluvních stran a prostřednictvím sekretariátu dohody stranám;
b) bude vydávat pro zasedání smluvních stran doporučení týkající se akčního plánu, provádění této dohody a dalšího výzkumu, který se má provést;
c) připraví pro každé řádné zasedání smluvních stran zprávu o svých činnostech, kterou předloží sekretariátu dohody nejméně sto dvacet dnů před zasedáním smluvních stran, a sekretariát dohody neprodleně rozešle opisy zprávy stranám a
d) bude vykonávat jakékoli další úkoly, které mu postoupí zasedání smluvních stran.

4. Nastala-li podle názoru technického výboru mimořádná situace, která vyžaduje přijetí okamžitých opatření, aby se zabránilo zhoršení ochranného statusu jednoho nebo více druhů stěhovavých vodních ptáků, může technický výbor požádat sekretariát dohody, aby naléhavě svolal zasedání dotčených stran. Tyto strany se poté sejdou co možná nejdříve, aby urychleně stanovily mechanismus, který poskytne ochranu druhům, jež budou shledány zvláště ohroženými. Přijme-li se na takovém zasedání doporučení, dotyčné strany se informují navzájem a informují také sekretariát dohody o opatřeních přijatých k jeho provedení nebo o důvodech, proč doporučení nemohlo být provedeno.
5. Technický výbor může zřídit takové pracovní skupiny, které jsou nezbytné pro řešení konkrétních úkolů.

Článek VIII
Sekretariát dohody *

Úkolem sekretariátu dohody je:

a) organizovat a zajišťovat zasedání smluvních stran a zasedání technického výboru;
b) vykonávat rozhodnutí, která jsou mu určena zasedáním smluvních stran;
c) podporovat a koordinovat činnosti v rámci této dohody, včetně akčního plánu, v souladu s rozhodnutími zasedání smluvních stran;
d) udržovat kontakt s areálovými státy, které nejsou smluvními stranami, a usnadňovat koordinaci mezi stranami a koordinaci s mezinárodními a vnitrostátními organizacemi, jejichž činnosti se přímo či nepřímo týkají zachování stěhovavých vodních ptáků, včetně jejich ochrany a péče o ně;
e) shromažďovat a vyhodnocovat informace, které podpoří cíle a provádění této dohody, a zajišťovat vhodné šíření těchto informací;
f) upozorňovat zasedání smluvních stran na záležitosti, které se týkají cílů této dohody;
g) předávat každé straně opisy zpráv orgánů uvedených v čl. V odst. 1 písm. a) této dohody a zpráv technického výboru spolu s opisy zpráv, které musí poskytovat podle písmena h) tohoto článku, a to nejméně šedesát dnů před zahájením každého řádného zasedání smluvních stran;
h) připravovat každoročně a pro každé řádné zasedání smluvních stran zprávy o činnosti sekretariátu a o provádění této dohody;
i) spravovat rozpočet dohody a její fond ochrany, pokud byl takový fond zřízen;
j) poskytovat široké veřejnosti informace týkající se této dohody a jejích cílů a
k) vykonávat další úkoly, které mu mohou být svěřeny touto dohodou nebo zasedáním smluvních stran.

Článek IX
Vztahy s mezinárodními subjekty, které se zabývají stěhovavými vodními ptáky a jejich stanovišti *

Sekretariát dohody bude konzultovat:

a) pravidelně se sekretariátem úmluvy a v příslušných případech se subjekty odpovědnými za funkce sekretariátu v rámci dohod uzavřených podle čl. IV odst. 3 a 4 úmluvy, které jsou relevantní pro stěhovavé vodní ptáky, Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam (1971), Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (1973), Africké úmluvy o ochraně přírody a přírodních zdrojů (1968), Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (1979) a Úmluvy o biologické rozmanitosti (1992), aby zasedání smluvních stran spolupracovalo se stranami těchto úmluv ve všech záležitostech společného zájmu a zejména na přípravě a provádění akčního plánu;
b) se sekretariáty dalších relevantních úmluv a mezinárodních nástrojů ve věcech společného zájmu a
c) s ostatními příslušnými organizacemi v oblasti zachování stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť, včetně jejich ochrany a péče o ně, a také v oblastech výzkumu, vzdělávání a zvyšování povědomí.

Článek X
Změny dohody *

1. Tato dohoda může být změněna na jakémkoli řádném nebo mimořádném zasedání smluvních stran.
2. Návrhy změn může předkládat kterákoli strana.
3. Text každé navrhované změny a jejího zdůvodnění musí být sdělen sekretariátu dohody nejméně sto padesát dnů před zahájením zasedání. Sekretariát dohody neprodleně předá opisy stranám. Jakékoli připomínky stran k textu musí být sděleny sekretariátu dohody nejpozději šedesát dnů před zahájením zasedání. Sekretariát co možná nejdříve po uplynutí posledního dne lhůty pro předkládání připomínek sdělí stranám všechny připomínky předložené do tohoto dne.
4. Jakákoli změna dohody vyjma změn jejích příloh musí být schválena dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a pro strany, které ji přijaly, vstoupí v platnost třicátý den ode dne, k němuž dvě třetiny stran dohody, jež byly stranami k datu přijetí změny, uložily u depozitáře své listiny o přijetí změny. Pro každou stranu, která uloží své listiny o přijetí po datu, k němuž své listiny o přijetí uložily dvě třetiny stran, vstoupí změna v platnost třicátý den od data, k němuž tato strana uloží své listiny o přijetí.
5. Jakékoli dodatečné přílohy a jakákoli změna některé přílohy musejí být schváleny dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost devadesát dnů po zasedání smluvních stran, na němž jsou přijaty, a to pro všechny strany s výjimkou těch, které uplatnily výhradu podle odstavce 6 tohoto článku.
6. Během devadesátidenní lhůty stanovené v odstavci 5 tohoto článku může vznést kterákoli strana písemným oznámením depozitáři výhradu k dodatečné příloze nebo změně přílohy. Tato výhrada může být kdykoli stažena písemným oznámením depozitáři a dodatečná příloha nebo změna přílohy poté pro dotyčnou stranu vstoupí v platnost třicátý den ode dne stažení výhrady.

Článek XI
Účinky této dohody na mezinárodní úmluvy a právní předpisy *

1. Ustanovení této dohody nemají vliv na práva a povinnosti kterékoli strany vyplývající ze stávajících mezinárodních smluv, úmluv nebo dohod.
2. Ustanovení této dohody žádným způsobem neovlivní právo kterékoli strany zachovat nebo přijmout přísnější opatření na ochranu stěhovavých vodních ptáků a jejich stanovišť.

Článek XII
Urovnání sporů *

1. Jakýkoli spor, který vznikne mezi dvěma nebo více stranami v otázce výkladu nebo uplatňování ustanovení této dohody, bude projednán mezi stranami, které jsou účastníky sporu.
2. Nepodaří-li se spor urovnat podle odstavce 1 tohoto článku, mohou strany po vzájemné dohodě předložit spor k rozhodčímu řízení, zejména u Stálého rozhodčího soudu v Haagu, a strany, které tento spor předloží, budou rozhodčím výrokem vázány.

Článek XIII
Podpis, ratifikace, přijetí, schválení, přístup *

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu každému areálovému státu bez ohledu na to, zda oblasti spadající pod jeho jurisdikci leží v oblasti dohody, nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci, jejíž alespoň jeden člen je areálovým státem, a to buď:

a) k podpisu bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení nebo
b) k podpisu s výhradou, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, po kterém následuje ratifikace, přijetí nebo schválení.

2. Tato dohoda zůstává otevřena k podpisu v Haagu do data jejího vstupu v platnost.
3. Tato dohoda je otevřena k přistoupení pro jakýkoli areálový stát nebo regionální organizaci pro hospodářskou integraci uvedené v odstavci 1 výše k datu vstupu této dohody v platnost a po něm.
4. Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení se ukládají u depozitáře.

Článek XIV
Vstup v platnost *

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce poté, co alespoň čtrnáct areálových států nebo regionálních organizací pro hospodářskou integraci, zahrnujících alespoň sedm z Afriky a sedm z Eurasie, podepíše bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo uloží své listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení v souladu s článkem XIII této dohody u depozitáře.
2. Pro každý areálový stát nebo organizaci regionální hospodářské integrace, které tuto dohodu:

a) podepsaly bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení;
b) ratifikovaly, přijaly nebo schválily, nebo
c) k ní přistoupily po datu, k němuž ji bez výhrady ratifikoval, přijal nebo schválil počet areálových států a regionálních organizací pro hospodářskou integraci potřebný pro umožnění jejího vstupu v platnost, tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po podpisu bez výhrady nebo poté, co dotyčný stát nebo organizace uloží své listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek XV
Výhrady *

Vůči ustanovením této dohody nelze vznášet všeobecné výhrady. Stát nebo regionální organizace pro hospodářskou integraci však může při podpisu bez výhrady, pokud jde o ratifikaci, přijetí nebo schválení, nebo v příslušných případech při uložení svých listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu vznést zvláštní výhradu ohledně kteréhokoli druhu, na nějž se vztahuje tato dohoda, nebo kteréhokoli konkrétního ustanovení akčního plánu. Stát nebo regionální organizace pro hospodářskou integraci, které výhradu vznesly, ji mohou kdykoli stáhnout podáním písemného oznámení depozitáři; ustanovení, která jsou předmětem výhrady, se stanou pro takový stát nebo organizaci závaznými třicet dnů ode dne stažení výhrady.

Článek XVI
Vypovězení *

Kterákoli ze stran může tuto dohodu kdykoli vypovědět podáním písemného oznámení depozitáři. Výpověď nabude účinku dvanáct měsíců ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení.

Článek XVII
Depozitář *

1. Prvopis této dohody v jazyce arabském, anglickém, francouzském a ruském, přičemž všechna znění jsou stejně závazná, se uloží u vlády Nizozemského království, která bude depozitářem. Depozitář předá ověřený opis těchto znění všem státům a regionálním organizacím pro hospodářskou integraci uvedeným v čl. XIII odst. 1 této dohody a sekretariátu dohody poté, co bude zřízen.
2. Jakmile tato dohoda vstoupí v platnost, depozitář předá její ověřený opis sekretariátu Organizace spojených národů k registraci a zveřejnění podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.
3. Depozitář informuje všechny státy a regionální organizace pro hospodářskou integraci, které tuto dohodu podepsaly nebo k ní přistoupily, a sekretariát dohody:

a) o jakémkoli podpisu;
b) o jakémkoli uložení listin o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přístupu;
c) o datu, kdy vstupuje v platnost tato dohoda a jakákoli dodatečná příloha a také jakákoli změna této dohody nebo jejích příloh;
d) o jakékoli výhradě k dodatečné příloze nebo změně přílohy;
e) o jakémkoli oznámení o stažení výhrady a
f) o jakémkoli vypovězení této dohody.

Depozitář předá všem státům a regionálním organizacím pro hospodářskou integraci, které tuto dohodu podepsaly nebo k ní přistoupily, a sekretariátu dohody text každé výhrady, dodatečné přílohy a změny této dohody nebo jejích příloh.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zástupci řádně za tímto účelem zplnomocnění k této dohodě své podpisy.

V Haagu dne šestnáctého června roku tisíc devět set devadesát pět.