DOHODA
o ochraně populací evropských netopýrů

Smluvní strany
s odvoláním na Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, jejíž podpisování bylo zahájeno 23. června 1979 v Bonnu;
potvrzujíce, že záchovný status netopýrů v evropských a neevropských areálových státech je nepříznivý a zejména, že existuje jejich vážné ohrožení ničením jejich přirozeného prostředí, narušováním jejich shromaždišť a určitými pesticidy;
uvědomujíce si, že ohrožení, jemuž netopýři v Evropě a v neevropských areálových státech čelí, je společné pro stěhovavé i nestěhovavé druhy a že shromaždiště jsou často sdílena stěhovavými a nestěhovavými druhy;
připomínajíce, že na prvním zasedání Konference účastnických stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, které se uskutečnilo v říjnu 1985 v Bonnu, byl vysloven souhlas k začlenění evropských druhů řádu CHIROPTERA (netopýři čeledi Rhinolophidae a Vespertilionidae) do přílohy II k Úmluvě a byl vydán pokyn sekretariátu Úmluvy, aby podnikl příslušné kroky k vypracování Dohody o těchto druzích;
v přesvědčení o tom, že uzavření Dohody, jež by se týkala jmenovaných druhů, by bylo významným přínosem k ochraně netopýrů v Evropě a v neevropských areálových státech;
se shodly v následujícím:

Čl.I
Rozsah a výklad pojmů *

Z hlediska potřeb této dohody:

a) „Úmluva“ znamená Úmluvu o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn 1979);
b) termínem „netopýři“ se rozumějí populace druhů Chiroptera (letouni) uvedené v příloze 1 této dohody, které se vyskytují v Evropě a v neevropských areálových státech;
c) termín „areálový stát“ je označením pro jakýkoli stát (bez ohledu na to, zda je stranou Úmluvy či nikoli), jež vykonává jurisdikci nad jakoukoli částí areálu výskytu druhů, na něž se vztahuje tato dohoda;
d) termín „regionální organizace ekonomické integrace“ se vztahuje na organizaci tvořenou svrchovanými státy, pro které platí tato dohoda, mající kompetenci řešit otázky v Dohodě zahrnuté a zmocněnou, v souladu s interními legislativními postupy, podepsat, ratifikovat, přijmout, schválit zmíněnou Dohodu nebo k ní přistoupit;
e) termín „strany“ se vztahuje na strany této dohody, pokud z textu nevyplývá jiná souvislost;
f) termín „v Evropě“ je označením evropského kontinentu.

Čl.II
Všeobecná ustanovení *

1. Tato dohoda je dohodou uzavřenou v souladu s ustanovením odstavce 3 článku IV Úmluvy.
2. Ustanovení této dohody nezbavují smluvní strany jejich závazků plynoucích z kterékoli jiné existující dohody, úmluvy nebo smlouvy.
3. Každá strana této dohody stanoví jeden či více kompetentních orgánů, na něž bude přenesena zodpovědnost za plnění této dohody. Současně dalším stranám této dohody sdělí název a adresu uvedeného orgánu nebo orgánů.
4. Smluvní strany na základě konzultací vedených se stranami Úmluvy stanoví přiměřenou administrativní a finanční podporu pro aktivity, jež s Dohodou souvisejí.
5. Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást. Jakýkoliv odkaz na dohodu je současně odkazem na její přílohy.

Čl.III
Základní povinnosti *

1. Každá smluvní strana zakáže úmyslný odchyt, držbu nebo zabíjení netopýrů s výjimkou, že souhlas vydá její kompetentní orgán.
2. V rámci území své jurisdikce určí každá strana takové lokality, které jsou významné pro záchovný status netopýrů, včetně míst pro úkryt a ochranu. Berouc v úvahu nezbytné ekonomické a sociální faktory, zajistí ochranu takovýchto lokalit před ničením či vyrušováním. Každá strana se bude navíc snažit o vytypování a ochranu důležitých území, v nichž netopýři nacházejí potravu.
3. Při rozhodování o přírodních stanovištích, jimž se dostane všeobecné ochrany, bude každá strana přihlížet k lokalitám důležitým pro netopýry.
4. Každá strana podnikne přiměřené kroky zaměřené k ochraně netopýrů a bude veřejnost informovat o významu takovéto ochrany.
5. Každá strana určí vhodný orgán nebo osoby odpovědné za poskytování poradenské činnosti o ochraně netopýrů a za její řízení na svém území, zejména pokud jde o netopýry vyskytující se v budovách. O svých zkušenostech z této oblasti si smluvní strany budou vyměňovat informace.
6. Každá strana podnikne takové dodatečné kroky, jež uzná za nezbytné pro ochranu populací netopýrů, u nichž dospěje k závěru, že jsou ohroženy, a v souladu s článkem VI bude o svém postupu podávat zprávu.
7. Každá strana bude vhodným způsobem podporovat výzkumné programy zaměřené na zachování netopýrů a řízení jejich ochrany. Strany se budou vzájemně informovat o výše uvedených výzkumných programech a budou usilovat o koordinaci uvedených výzkumných a ochranářských programů.
8. Tam, kde to bude vhodné, bude každá strana zvažovat dopady aplikace pesticidů na netopýry a bude se snažit nahrazovat chemikálie používané k ošetřování dřeva s vysoce toxickými účinky na netopýry bezpečnějšími alternativami.

Čl.IV
Opatření uskutečňovaná na národní úrovni *

1. Každá strana vypracuje a bude uskutečňovat taková legislativní a administrativní opatření, která budou nezbytná pro účinnou realizaci ustanovení této dohody.
2. Opatření zakotvená v této dohodě v žádném případě neomezují práva smluvních stran přijímat přísnější opatření na ochranu netopýrů.

Čl.V
Zasedání smluvních stran *

1. Strany této dohody budou uskutečňovat pravidelná zasedání. Vláda Spojeného království svolá první zasedání smluvních stran ne později než po třech letech od okamžiku, kdy Dohoda vstoupí v platnost. Smluvní strany přijmou procedurální pravidla, jimiž se při zasedáních budou řídit, a stanoví finanční zásady, včetně rozpočtových opatření a určení výše členských příspěvků pro nadcházející finanční období. Tyto zásady mají být přijaty dvoutřetinovou většinou přítomných hlasujících zástupců smluvních stran. Rozhodnutí o finančních otázkách se přijímají tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasujících představitelů.
2. V průběhu zasedání jsou strany oprávněny operativně zřizovat vědecké a další pracovní skupiny, budou-li to považovat za vhodné.
3. Jakýkoli areálový stát či regionální organizace ekonomické integrace, které nejsou stranami této dohody, sekretariát Úmluvy, Rada Evropy prostřednictvím sekretariátu Úmluvy o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť a obdobné mezivládní organizace se mohou zasedání účastnit jako pozorovatelé. Jakékoli organizace nebo osoby technicky kvalifikované pro ochranu netopýrů a pro řízení takovéto ochranářské činnosti se mohou jednání zúčastnit jako pozorovatelé, jestliže alespoň třetina smluvních stran proti tomu nevznese námitku. Pouze smluvní strany mohou hlasovat na zasedání stran.
4. S výjimkou níže uvedeného ustanovení v odstavci 5, každá strana této dohody disponuje jedním hlasem.
5. Regionální organizace ekonomické integrace, které jsou stranami této dohody, mají právo hlasovat o otázkách spadajících do jejich kompetence s využitím tolika hlasů, kolik mají členů z řad států, které jsou stranami Dohody a účastní se hlasování. Nedisponují však tímto právem v případě, že jejich členské státy hlasují samostatně a naopak.

Čl.VI
Zprávy o uplatňování Dohody *

Každá strana na každém zasedání smluvních stran předloží aktuální zprávu o jejím podílu na uplatňování této dohody. Ostatním smluvním stranám tuto zprávu postoupí nejpozději 90 dnů před zahájením řádného zasedání.

Čl.VII
Změny Dohody *

1. Tato dohoda může být pozměňována na kterémkoli zasedání smluvních stran.
2. Návrhy na změny může předložit kterákoli strana.
3. Text kterékoli navržené změny, jakož i důvody vedoucí k jejímu formulování, by měly být předloženy depozitorovi nejméně 90 dnů před zahájením zasedání. Depozitor předá neprodleně kopie textu smluvním stranám.
4. Změny dohody jiné než změny jejích příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro strany, které je přijaly, šedesátým dnem po uložení páté listiny o přijetí změny u depozitáře. Poté vstupuje změna v platnost pro stranu třicátým dnem po uložení její listiny o přijetí změny u depozitáře.
5. Jakékoliv další přílohy a změny příloh se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících stran a vstoupí v platnost pro všechny strany šedesátým dnem po přijetí zasedáním stran, s výjimkou stran, které vyjádřily výhradu v souladu s odstavcem 6 tohoto článku.
6. Během lhůty 60 dnů stanovené v odstavci 5 tohoto článku může jakákoliv strana formou písemného oznámení depozitáři vznést výhradu vůči dodatečné příloze nebo změně přílohy. Tato výhrada může být kdykoliv stažena písemným oznámením depozitáři a poté vstoupí dodatečná příloha nebo změna v platnost pro dotčenou stranu šedesátým dnem po stažení výhrady.
7. Jakýkoliv stát, který se stane stranou dohody po vstupu změny v platnost, pokud nevyjádří jiný záměr, se:

(a) považuje za stranu dohody ve znění přijaté změny; a
(b) považuje za stranu dohody v nezměněném znění ve vztahu ke kterékoliv straně, která není změnou vázána.

Čl.VIII
Výhrady *

Ustanovení této Dohody nepodléhají všeobecným výhradám. Areálový stát nebo regionální organizace ekonomické integrace mohou v době, kdy se v souladu s článkem X nebo XI stávají smluvní stranou, přednést své specifické výhrady týkající se jakéhokoli určitého druhu netopýrů.

Čl.IX
Urovnání sporů *

Kterýkoli spor, jež mezi smluvními stranami může vzniknout v souvislosti s výkladem nebo uplatňováním ustanovení této dohody, bude řešen jednáním zainteresovaných stran.

Čl.X
Podpis, ratifikace, přijetí a schválení *

Tato dohoda bude vystavena k podpisům areálových států nebo regionálních organizací ekonomické integrace, jež se mohou stát smluvními stranami buď

a) podpisem bez výhrad v případě ratifikace, přijetí či schválení, nebo
b) podpisem s výhradou v případě ratifikace, přijetí či schválení, po nichž následuje ratifikace, přijetí nebo schválení.

Dokumenty o ratifikaci, přijetí či schválení budou uloženy u depozitora.
Dohoda zůstane otevřena k podpisu až do data jejího vstupu v platnost.

Čl.XI
Přistoupení k Dohodě *

Areálový stát nebo regionální organizace ekonomické integrace mohou k Dohodě přistoupit poté, co vstoupí v platnost. Dokumenty o přistoupení budou ukládány u depozitora.

Čl.XII
Nabytí platnosti *

Tato dohoda vstoupí v platnost 90. den od okamžiku, kdy se pět areálových států v souladu s článkem X stane smluvními stranami. Poté tato dohoda vstoupí v platnost pro každý signatářský nebo přistupující stát 30. den po uložení jeho dokumentu o ratifikaci, přijetí či schválení nebo přístupu u depozitora.

Čl.XIII
Vypovězení Dohody a ukončení její platnosti *

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto dohodu kdykoli vypovědět písemným oznámením adresovaným depozitorovi. Výpověď vstoupí v platnost 12 měsíců od okamžiku, kdy depozitor obdrží oznámení. Dohoda zůstane v platnosti alespoň po dobu deseti let a poté bude ukončena k datu, na němž se shodne alespoň pět smluvních stran.

Čl.XIV
Depozitor *

Originál této dohody v anglické, francouzské a německé mutaci, přičemž každá verze bude zcela autentická, bude uložen u vlády Spojeného království, která bude depozitorem a bude rozesílat potvrzené exempláře všem státům a kterékoli regionální organizaci ekonomické integrace, které podepsaly Dohodu nebo uložily dokumenty o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.
Depozitor bude informovat všechny areálové státy a regionální organizace ekonomické integrace o podpisech, uložení dokumentů o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, vstupu této dohody a jejích změn v platnost, o výhradách a oznámeních o vypovězení Dohody.