Karpatská úmluva

logo Karpatské úmluvy

logo Karpatské úmluvy

Karpaty jsou unikátním pohořím celoevropského významu a jednou z nejvýznamnějších oblastí v Evropě z pohledu zachovalosti biodiverzity. Rozkládají se na rozloze více než 200 000 km2 a jsou mimo jiné útočištěm řady endemických a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně velkých šelem, ale i územím, kde se uchovaly rozsáhlé přirozené lesy a nenarušená povodí a tradiční způsob hospodaření a života místních obyvatel. Potřeba chránit toto křehké soužití lidí a přírody a umožnit rozvoj oblasti při současném zachování přírodních hodnot se stává v posledních letech stále naléhavější.
Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, Karpatská úmluva, byla podepsána Českou republikou, Slovenskem, Polskem, Ukrajinou, Rumunskem, Maďarskem a Srbskem v květnu 2003 v Kyjevě. Karpatské země tak vyjádřili svoji podporu ochraně přírody a své odhodlání přispět k udržitelnému rozvoji regionu.
Karpatská úmluva je zaměřena na široký okruh témat od ochrany a udržitelného využívání biologické a krajinné rozmanitosti, územního plánování, udržitelného a integrovaného hospodaření s vodami, udržitelného lesního a zemědělského hospodaření, dopravy a infrastruktury, přes cestovní ruch, průmysl, kulturní dědictví a zachování tradičních znalostí až po problematiku EIA, monitoringu a v neposlední řadě zvyšování uvědomění, vzdělávání a účasti veřejnosti. Karpatská úmluva je rámcovou úmluvou, která obsahuje obecně formulované závazky, dále konkretizované v rámci prováděcích protokolů.

Jednotlivé protokoly je možné si stáhnout zde.

Více informací o Karpatské úmluvě naleznete zde.

Karpaty v ČR

Působnost Karpatské úmluvy v ČR se vztahuje pouze na horská pásma, tedy Jihomoravské Karpaty, Středomoravské Karpaty, Moravsko-slovenské Karpaty, Západobeskydské podhůří, Západní Beskydy. Součástí Karpat jsou i však vněkrapatské sníženiny, Dyjskosvratecký úval, Vyškovská brána, Hornomoravský úval, Moravská brána a Ostravská pánev.

Kulaté stoly stakeholderů – informace a související dokumenty naleznete zde.