Vláda České republiky schválila dne 25. května 2005 svým usnesením č. 620 Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky (Strategie). Jde o dokument, který má být podle článku 6 Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úmluva, Rio de Janeiro, 1992) hlavním strategickým materiálem ochrany biologické rozmanitosti každé smluvní strany Úmluvy. Úmluva je celosvětově hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).
Strategie je svého druhu první materiál, který zaštituje komplexní ochranu biodiverzity v ČR, a to také proto, že pokrývá jak „strategická témata“ ochrany in situ, ex situ, invazních druhů, apod., tak také definuje problémové okruhy a cíle v „biodiverzitě v sektorových a složkových politikách“ (lesní ekosystémy, vodní a mokřadní, doprava, energetika, cestovní ruch, apod.).
Jedním z hlavních cílů této Strategie, který je také ve schváleném usnesení vlády, je úkol uložený ministrům ostatních resortům, aby zohledňovali cíle Strategie v programových a odvětvových dokumentech, politikách, strategiích, koncepcích a příslušných právních předpisech. Věříme, že pokud se otázky ochrany přírody stanou součástí materiálů  ostatních resortů, které nemají ochranu přírody jako prioritní cíl, dospějeme lépe k celosvětovému cíli -  snížení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2010.
Strategie byla dne 20. března 2006 oficiálně předána na Osmém zasedání konference smluvních stran CBD panu Ahmedu Djoghlafovi, výkonnému tajemníkovi CBD.

Strategii v české i anglické verzi je možné si stáhnout zde: